Mitä tietoja tarvitsemme?

Pankeilla ja rahoitusyhtiöillä on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Meillä tulee olla henkilötietojen lisäksi riittävät tiedot muun muassa asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja varojen alkuperästä. Kun annat meille pyytämämme tiedot, tuet rikollisuuden vastaista työtämme ja kannat omalta osaltasi yhteiskuntavastuuta. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti pankkisalaisuutta koskevien lakien mukaisesti. 

Teemme tunnistamistoimenpiteitä ennen sopimusten allekirjoitusta sekä tarvittaessa sopimuskauden aikana. Myyjäliikkeen edustaja voi tunnistaa asiakkaan meidän puolestamme. 

Tosiasialliset edunsaajat - keitä he ovat?

Tukirahoituksen tulee tuntea asiakasyrityksensä ja ne henkilöt, joiden määräysvallassa yritys on. Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, jonka hyväksi liiketoimintaa toteutetaan – he tuntevat yrityksen varojen alkuperän ja kohteen. 

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, jolla on enemmän kuin 25 % yrityksen äänivallasta ja hänellä on oikeus nimittää tai erottaa yli puolet yrityksen hallituksen jäsenistä.

Tosiasiallisia edunsaajia ei tarvitse selvittää, jos asiakas on

  • Julkisyhteisö, julkinen osakeyhtiö (oyj)
  • Rahoitus- tai vakuutuslaitos
  • Valtion kirkko
  • Yhdistys, säätiö, oppilaskunta 
Mikä on PEP?

Tukirahoituksen on myös selvitettävä, oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö eli PEP. 

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö toimii tai on toiminut viimeksi kuluneen vuoden aikana julkisessa tehtävässä, kuten:

valtion päämiehenä, ministerinä, parlamentin jäsenenä, poliittisten puolueiden hallintoelinten jäsenenä, ylimpien oikeusasteiden jäsenenä, valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä, kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asianhoitajana, vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina, valtion kokonaan omistaman yrityksen johtotehtävissä. 

Poliittisesti vaikutusvaltaisia ovat myös tällaisen henkilön lähisukulaiset (puolisot, vanhemmat, lapset ja heidän puolisonsa) sekä tällaisten henkilöiden läheiset yhtiökumppanit.